Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Hệ thống phân phối

1/ Công ty TNHH chăn nuôi vịt C Lũng

- Đa chỉ: Tn Lọng, Xã C lũng, Huyn Bá Thưc, Tỉnh Thanh Hóa, Vit

Nam

- Đi din pháp : Ông Chu Văn Sáu - Chc vụ: Giám đốc

- S đin thoi: 0888949636 ; Email: vitcolung@gmail.com

- S tài khon: 3503201004605 Ti: Ngân hàng Nông nghip & PTNT chi nhánh Bá Thưc, Thanh Hóa.

2/ Hp tác xã dch v chăn nuôi vịt C Lũng

- Đa chỉ: Tn Ln Ngoài, Xã Lũng Niêm, Huyn Bá Thưc, Tỉnh Thanh

Hóa, Vit Nam.

- Đi din pháp : : Hà Th Thu Hương - Chc vụ: Giám đốc

- S đin thoi: 0979141205 ; Email: htxvitcolung@gmail.com

- S tài khon: 3503201004374 Ti: Ngân hàng: Nông nghip và PTNT chi nhánh Bá Thưc, Thanh Hóa.

Đăng nhận xét